กำหนดการ เดือนพฤศจิกายน 2564

potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
วันที่ หัวข้อ วิทยากร
6 พฤศจิกายน สร้างความสุขจาการมองโลกในแง่ร้าย The Worst Scenario อ.สัญญา จิตบรรจงกิจ
11 พฤศจิกายน ปัญญาแห่งการเปลี่ยนพิษให้เป็นยา Tranformation at The Base อ.จุรี พิพัฒนรังคะ
16 พฤศจิกายน การวาดเขียนมานดาล่าและการพินิจภายในตนเอง Mandala Drawing and Self Introspection ดร.อรุโณทัย ไชยช่วย
18 พฤศจิกายน The Next You ดร.ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ และ อ.ฐาปวี กองชีพ
23 พฤศจิกายน ปัญญาแห่งการเปลี่ยนแปลง Transformative Wisdom ดร.กัมปนาท บุญราศรี
25 พฤศจิกายน เปลี่ยนโลกด้วยพลังของคอนเทนต์ Content is Karma อ.รัชนี เที่ยงธรรม
27 พฤศจิกายน First impression ใบเบิกทางใน 7 วินาที อ.จิรฐา รุ่งวิตรี
30 พฤศจิกายน ทักษะการประสานงานในยุค 2020s People skill @Work in 2020s อ.สิริษา แสงไชย