กำหนดการ เดือนธันวาคม 2564

potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
วันที่ หัวข้อ วิทยากร
4 ธันวาคม สร้างสังคมคุณธรรมด้วยหลักทรงงานฯ Moral Society by King Wisdom อ.ไพรัช กาวประเสริฐ
7 ธันวาคม วางแผนการเงินสำหรับชีวิตยุคดิจิตอล Financial Planning for Digital Age อ.รุ้งรวี สุกิจจานนท์
9 ธันวาคม เทคนิคการสร้างทีมงานคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด อ.ปริญญ์ พานิชภักดิ์์
14 ธันวาคม สงบใจในโลกที่(ไม่)น่ารัก Peaceful Mind in an (Un)kind World พระวุทธ สุเมโธ
18 ธันวาคม 101 วิชามนุษย์ขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารอย่างทรงพลัง Human Talk อ.สุคนธารัศมิ์ ยิ้มศรีใส
21 ธันวาคม สมองสามชั้นและปัญญาสามฐาน From Triune Brain to Wisdom นพ.วุทธโชติ ประสาททอง
23 ธันวาคม ฟังเพื่อจับประเด็นอย่างโค้ช Listens Actively as a Coach อ.จิราภรณ์ จงมั่นคงชีพ (โค้ชเอ๊ะ)
25 ธันวาคม เมื่อเทคโนโลยีมาขยายการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด Technology Enhance Learning รศ.ดร.สุรพล บุญลือ